เงินที่ไม่มีผู้เคลม

หน่วยงานรัฐอ้างมีเงิน 1.2 พันล้านเหรียญที่เจ้าของลืมรอมาเคลมเอาไป

  24 ก.ย. 2020 ณ วันนี้มีเงินจำนวน 1.2 พันล้านเหรียญกำลังรอเจ้าของที่ชอบธรรมตามกฎหมายมารับเอาไป หากใครลืมเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคาร, หรือเงินประกันชีวิตและเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ อันเนื่องมาจาก