Day: May 23, 2023

😰 สถาบันแกรตแทนเสนอทางแก้นายจ้างเอาเปรียบค่าแรงงานต่างชาติ

23 พ.ค. 2023 Grattan Institute สถาบันวิจัยอิสระทางนโยบายการเมืองของออสเตรเลียซึ่งมีฐานในนครเมลเบิร์นพบว่า แรงงานต่างชาติถูกใช้ให้ทำงานเกินเวลาและจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมาย

💉 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทดลองในออสฯหากสำเร็จ ต่อไปไม่ต้องฉีดทุกปี

23 พ.ค. 2023 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบจักรวาลภายใต้ชื่อ OVX836 ซึ่งผลิตในประเทศฝรั่งเศสได้ถูกนำมาวิจัยและทดลองใช้ในออสเตรเลีย ถ้าผลการทดลองสำเร็จ จะทำให้การฉีดวัคซีน