Day: March 21, 2023

🇦🇺 สรุปข่าวออสเตรเลียประจำวันที่ 8 ถึง 21 มีนาคม 2023

รายงานข่าวของรัฐและดินแดนต่าง ๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึง 21 มีนาคม 2023 ที่ไม่มีโอกาสนำเสนอเป็นข่าวใหญ่ แต่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้

🧑🏽‍🎓 นักศึกษาต่างชาติอ้างรอเหงือกแห้งยังไม่ได้วีซ่าเข้าออสเตรเลีย

21 มี.ค. 2023 ผลการสำรวจภายในกลุ่มของนักศึกษานานาชาติผู้รอคอยวีซ่าพบว่า มีนักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 20% ต้องใช้เวลารอคอยการอนุมัติวีซ่านานกว่า 1 ปีขึ้นไป