Day: November 26, 2022

🎹 เล่าสู่กันฟัง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน เล่าถึง “เพลงแห่งเอเชีย”

26 พ.ย. 2022 ตามที่ ‘เล่าสู่กันฟัง’ เมื่อว่านนี้ผมไปค้นเอาวิทยุ FM และ AM ออกมาใช้งาน ยังพบว่ามันเล่นซีดีและเทปคาสเซทได้อีกด้วย ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วยังใช้พลังงานถ่านก้อนใหญ่ 8 ก้อน จึงสามารถใช้

👀 สรรพากรชี้ออสซี่ล้านคนเผชิญถูกปรับ $13,000 ไม่จดทะเบียน director ID

26 พ.ย. 2022 ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกสี่วัน แต่ยังมีชาวออสเตรเลียอีกนับล้านคนเสี่ยงต่อการถูกปรับอัตราสูงสุดจากเหตุไม่จดทะเบียนหมายเลขประจำตัวกรรมการบริษัท (director ID)