IMF ชี้ออสเตรเลียจำเป็นต้องปฎิรูประบบภาษีให้กว้างยิ่งขึ้น

IMF เชื่อออสเตรเลียปฏิรูปภาษีจะทำให้เศรษฐกิจโตกว่านี้ : ภาพจากสำนักข่าวเอส.บี.เอส.

4 มี.ค. 2018 กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 1.3% หากทำการปฎิรูประบบภาษีให้กว้างยิ่งขึ้น

IMF ได้สนับสนุนแนวทางบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางในการผลักดันให้มีการลดอัตราภาษีนิติบุคคลแก่บริษัทและห้างหุ้นส่วน แต่เห็นว่าเท่านั้นยังไม่พอ จำเป็นต้องทำแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจให้กว้างกว่านี้ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะเพิ่มอีกอย่างน้อย 1.3% หากลดภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปพร้อมกับการเพิ่มภาษี GST (ภาษีสินค้าและบริการ) และภาษีที่ดิน

ภายใต้แผนของรัฐบาลกลางของนาย Malcolm Turnbull ได้ตั้งเป้าลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ 25% ซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้น 1% แต่จะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจใช้เวลานานถึงทศวรรษ

ดร. Thomas Helbing ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของ IMF ได้กล่าวโดยการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์หลังจากออกรายงานประเมินสภาพเศรษฐกิจประจำปีของออสเตรเลียว่า ออสเตรเลียยังใช้มาตรการภาษีอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยกัน กล่าวคือออสเตรเลียมีภาษีบริษัทและภาษีบุคคลธรรมดาในระดับสูง ในขณะที่ภาษีที่ดินและภาษีการบริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ

นาย Scott Morrison รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า รายงานของ IMF สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลกลาง เพื่อให้ออสเตรเลียอยู่ในฐานะแข่งขันกับนานาชาติได้ แต่เขาไม่ได้ให้ความเห็นถึงการปฏิรูปภาษีในวงกว้าง

เมื่อสองปีที่ผ่านมานาย Turnbull นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ล้มแผนการขึ้นภาษี GST ของรัฐบาลอดีตนายกฯ Tony Abbott ซึ่งเป็นตัวจักรหนึ่งควบคู่กับการลดภาษีบริษัท โดยอ้างว่าแผนการดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เท่านั้น

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: