ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๕ (๒)

บริการจัดส่งเอกสารเพื่อแปลและรับรองผ่านไปรษณีย์ระหว่างกรมการกงสุลและไปรษณีย์ไทย จำกัด

2015-10-11 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์

กรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ และกระจายงานบริการด้านกงสุลไปทุกภูมิภาคด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”  ได้พัฒนาระบบการรับรองนิติกรณ์ ซึ่งเดิมได้แก่การที่เจ้าพนักงานลงลายมือชื่อ และออกตราประทับบนเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารทางราชการและเอกชนน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น  โดยกรมการกงสุลได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดบริการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนด้วยบริการจัดส่งเอกสารเพื่อแปลและ รับรองทางไปรษณีย์ โดยประชาชนสามารถไปยื่นเอกสารขอแปลและรับรองเอกสารได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศ เมื่อเอกสารที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทย (ปณท) จะนำจ่ายแก่ผู้รับตามจ่าหน้าด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ถึงปลายทางในเวลาที่กำหนดผ่านระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผู้รับก่อนการนำจ่ายเพื่อนัดหมายเวลาที่จะจัดส่ง พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบสถานะตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ track & trace ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐเพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: