ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๒๗ กันยายน ๒๐๑๕

โครงการเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์เยือนไทย 11-21 ก.ย. 2558

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน2

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และทีมประเทศไทยกรุงเวลลิงตัน ทั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์จำนวน 5 คน จาก 3 ธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กิจการโคนม, นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง, การประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เยือนไทย ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2558 เดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือต่างๆ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชมรมนมสร้างชาติ, กลุ่ม Young Dairy Farmers, BOI กรุงเทพฯ, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกำหนดการเข้าพบหารือและเยี่ยมชม

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน3

ผู้เข้าร่วมทั้ง 3 กลุ่ม ได้เข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยร่วมกัน และได้แยกย้ายกันไปพบกับผู้แทนภาคเอกชนและบริษัทที่เกี่ยวข้องของไทย โดยกลุ่มกิจการโคนม ประกอบด้วยสหกรณ์โคนม Fonterra และบริษัท Miraka ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนมากเป็นชาวเมารี ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมโคนมของไทยร่วมกับ สวทน. จุฬาลงกรณ์ฯ ชมรมนมสร้างชาติ และกลุ่ม Young Dairy Farmers และเยี่ยมชมกิจการของ อ.ส.ค. และฟาร์มของเกษตรกรกลุ่ม Young Dairy Farmers ก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกิจการโคนมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้พบภาคเอกชนไทยในกิจการโคนมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมด้วย สำหรับกลุ่มนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง บริษัท Enviroplaz International ได้พบหารือธุรกิจกับภาคเอกชนที่สำคัญของไทย และภาคเอกชนขนาดกลาง รวมทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทที่มีศักยภาพที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปด้วย ในส่วนของกลุ่มการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริษัท Sealord ได้พบหารือธุรกิจกับบริษัทที่สนใจของไทย รวมถึงผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยด้วย

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน4

โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่ายมีโอกาสทำความรู้จักและพบหารือธุรกิจกันในเบื้องต้น และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีพัฒนาการในเชิงบวกต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการช่วยเหลือภาคเอกชนไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระดับระหว่างประเทศตามนโยบายเป็นมิตรกับธุรกิจ (business friendly) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยเน้นที่เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ดึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นอีกด้วย

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน5

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน6

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน7

2015-09-27 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน8Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: