ข่าวประชาสัมพันธ์-จากสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ๒

2015-07-09 Thai_ATO_Getting rental property deductions right this tax

ทําค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากบ้านเช่าให้ถูกต้องในการยื่นภาษีปีนี้

สํานักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) จะเน้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากบ้านเช่ามากขึ้น สําหรับการยื่นภาษีปีนี้  และสนับสนุนให้เจ้าของบ้านเช่าตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ้งว่าถูกต้องก่อนจะยื่นใบแสดงรายการภาษีเงินได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ATO กําลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเรื่อง:

  ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จํานวนมากที่ถูกอ้างสิทธิ์สําหรับบ้านพักตากอากาศ

  สามีและภรรยาที่แบ่งรายได้จากค่าเช่่าบ้านและค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้สําหรับ บ้านที่มีชื่อร่วมกัน

  การอ้างสิทธิ์สําหรับค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษาหลังจากซื้อบ้านมาไม่นาน และ

  ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากดอกเบี้ยที่อ้างสิทธิ์สําหรับส่วนของเงินกู้ส่วนตัว

ในขณะที่ ATO จะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นในปี 2015 ATO ก็จะพยายามให้ความรู้แก่เจ้าของบ้านเช่าว่า พวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์อะไรได้และไม่สามารถอ้างสิทธิ์อะไรได้

ตัวอย่ํางเช่น ATO จะเขียนจดหมายถึงเจ้าของบ้านเช่าที่อยู่ในสถานที่สำหรับ พักตากอากาศยอดนิยม
เพื่อเตือนพวกเขาให้อ้างสิทธิ์เฉพาะค่าใช้จ่ํายที่ใช้หักภาษีไ ด้ที่พวกเขามีสิทธิ์เท่านั้น สําหรับระยะที่บ้านให้เช่าไป หรือ บ้านว่างสําหรับให้เช่าอย่างแท้จริง

คําแนะนําวิธีทําให้ถูกต้อง

มีกฎง่าย ๆ สองสามข้อที่เจ้าของบ้านเช่าควรปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการทําผิดในใบแสดงรายการภาษีเงินได้ของตน

ข้อแรก เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเจ้าของบ้านเช่าทุกคนที่จะต้องเก็บรายการบ้นทึกอย่างถูกต้อง นี่จะ ช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาแจ้ง จํานวนเงินรายได้จากค่าเช่าที่ถูกต้อง และพวกเขามีหลัก ฐานสําหรับสิทธิ์ที่อ้าง

ข้อสอง เจ้าของบ้านเช่าควรอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้สําหรับระยะที่บ้านถูก ให้เช่าไป หรือบ้านว่างสําหรับการให้เช่าอย่างแท้จริง เท่านั้น ถ้าบ้านถูกเช่าไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตัวอย่ํางเช่น ให้ครอบครัว หรือเพื่อนเช่าการอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ต้องจํากัดอยู่ที่รายได้ที่ได้มาในขณะที่บ้านถูกเช่า

ข้อสุดท้าย ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ไม่สมบรูณ์หรือทรุดโทรม ที่มีมาตั้งแต่ตอนซื้อ หรือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง จะไม่สามารถใช้อ้างสิทธิ์ในฐานะค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ทันที ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถนํามาหักลดได้ในระยะเวลาหลายปี

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

@ ดู ato.gov.au/rental

ดูวิดีโอของ ATO ภาพรวมในการอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากบ้านเช่าของคุณ ที่ youtube.com/AusTaxOffice

@ โทรถึง ATO ที่หมายเลข 132861 ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีคุณสามารถโทรถึงบริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 13 14 50 สําหรับช่วยการโทรศัพท์ของคุณ

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทั่วไปเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 25 ภาษา ดู ato.gov.au/otherlanguagesCategories: ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: