ข่าวประชาสัมพันธ์-โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

2015-06-15  -โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558ก2015-06-15  -โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีต้อนรับและกิจกรรมการพบปะระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ตาม “โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558” โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำนักเรียน   ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 11 คน เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2558 โดยนักเรียนนิวซีแลนด์ได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยและเข้าเรียนโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี เพชรบุรี ลพบุรี น่าน อำนาจเจริญ สกลนคร ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู จึงถือเป็นโอกาสให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและเปิดโลกทัศน์สำหรับเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกัน นักเรียนนิวซีแลนด์ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ให้ใกล้ชิดต่อไปด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนของสองประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งยังช่วยสร้างมิตรของประเทศไทยอีกด้วย

นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้ง 11 คนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยและโรงเรียนต่าง ๆ โดยนักเรียนนิวซีแลนด์เหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีไทยจากการเข้าร่วมกิจกรรม   ต่าง ๆ ที่ครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนและสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้ เช่น การเรียนทำอาหารไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ นักเรียนนิวซีแลนด์ยังมีโอกาสได้นำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ ซึ่งได้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและครอบครัวอุปภัมภ์ชาวไทยให้สนใจเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์และช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*****Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: