ศาลสั่งสภาพฯจ่ายค่าเสียหาย กีดกันสองผัวเมียไม่ได้งานทำ

649-31 MUA

31 มี.ค. 2015 ได้เกิดคดีตัวอย่างที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้เสียหายรายอื่น ๆ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสหภาพแรงงานในกรณีปฎิเสธไม่จ้างงานเพราะเหตุไม่ใช่สมาชิกสหภาพฯ   หลังจากศาลให้สหภาพแรงงานทางทะเลและการเดินเรือแห่งออสเตรเลีย (MUA) จ่ายค่าเสียหายสองสามีภรรยาในนครเพิร์ทกว่า 720,000 เหรียญ

คดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่ศาลสหพันธ์กลางสั่งให้ Offshore Marine Services (OMS) บริษัทจัดหางานเพื่อทำงานในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Skilled Offshore และสหภาพแรงงาน MUA จ่ายค่าเสียหายต่อนาย Bruce และ Lynne Love สองสามีภรรยาคนละประมาณ 360,000 เหรียญ

ทั้งนี้ในปี 2009 นายและนาง Love ได้รับสัญญาว่าจะได้งานทำในต่างประเทศในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการบนเรือเดินสมุทรและพนักงานทำความสะอาด โดยมีรายได้รวมกัน 220,000 เหรียญ โดยกำหนดให้ทั้งสองต้องเข้ารับการฝึกอบรมการทำงานและต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน MUA

สองสามีภรรยาซึ่งอยู่ในวัย 50 เศษด้วยกันทั้งคู่ ขณะนั้นประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก จึงได้กู้ยืมเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และพยายามสมัครเป็นสมาชิกสหภาพ MUA ถึงสองครั้ง แต่ถูกปฎิเสธ ทำให้ตำแหน่งงานดังกล่าวถูกมอบให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก MUA อยู่แล้วได้รับงานไป

ออมบุดส์แมนด้านความยุติธรรมในการทำงาน (Fair Work Ombudsman เจ้าพนักงานสอบสวนเรื่องร้องเรียนการกระทำมิชอบขององค์กรและหน่วยงานเกี่ยวกับการจ้างงาน) ได้ดำเนินการฟ้องร้องสหภาพ MUA และ OMS ต่อศาลสหพันธ์กลางในเดือนมิถุนายนปี 2011

ในเดือนพฤษภาคม 2012 OMS ถูกปรับเป็นเงิน 7,500 เหรียญ หลังจากยอมรับผิดในการปฏิเสธงานนายและนาง Love แต่สหภาพแรงงาน MUA ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ และขอต่อสู้คดี

เมื่อวานนี้ที่ 30 มีนาคมผู้พิพากษา John Gilmore หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสหพันธ์กลางตัดสินสหภาพ MUA กระทำผิดต่อพรบ.แรงงานสัมพันธ์ด้วยการใช้อิทธิพลบีบบังคับให้ OMS หรือในชื่อใหม่ Skilled Offshore ไม่ให้จ้างงานนายและนาง Love

ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ระบุไว้ชัดเจนว่า “เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหากนายจ้างปฏิเสธการจ้างงานต่อบุคคลโดยอาศัยพื้นฐานที่ว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน”

ผู้พิพากษา Gilmore ยังพบอีกว่า การกระทำของสหภาพ MUA ได้ลิดรอนโอกาสของสองสามีภรรยาต่อการได้รับรายได้ในระดับที่น่าพอใจในช่วงที่ทั้งสอง “ประสพวิกฤตการณ์ในชีวิต” และพบว่า OMS “ยอมทำตาม” สหภาพที่ข่มขู่จะใช้มาตรการต่อต้านบริษัท หากรับสองสามีภรรยาเข้าทำ ทั้งที่ OMS ต้องการให้งานกับบุคคลทั้งสอง

ผู้พิพากษายังเน้นให้เห็นว่า “การกระทำที่มีเจตนาให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด (closed shop)” ของสหภาพแรงงาน MUA สาขารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียถือว่า ฝ่าฝืนกฎหมายในระดับ “ร้ายแรงอย่างมาก” การลงโทษจึงไม่อยู่ในสถานเบา เพื่อไม่ให้สหภาพแรงงาน MUA หรือสหภาพแรงงานใด ๆ กระทำผิดกฎหมายในลักษณ์นี้อีก

นอกจากการจ่ายค่าเสียหายให้กับนายและนาง Love แล้ว   ศาลยังตัดสินปรับ MUA อีก 79,200 เหรียญ

สำหรับค่าเสียหายของนาย Love เป็นเงินทั้งสิ้น 352,100 เหรียญและนาง Love เป็นเงิน 371,200 เหรียญ เป็นค่าสูญเสียโอกาสรายได้จากงานที่ทั้งสองสมควรได้รับจาก OMS   โดยสหภาพ MUA รับผิดชอบค่าเสียหาย 75% และ OMS รับผิดชอบค่าเสียหาย 25%

สหภาพแรงงาน MUA สาขารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

สหภาพแรงงาน MUA สาขารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: