สรุปงบประมาณรับจ่าย 2014 ตอนที่ ๒

628-14 budget03

14 พ.ค. 2014 ด้านการศึกษา ยกเลิกแผนการให้เงินทุนสนับสนุนทางการศึกษาภายใต้โครงการ Gonski Scheme (เกิดจากการจัดทำภายใต้การนำของนาย David Gonski ในรัฐบาลของนาง Julia Gillard)   รัฐที่จะได้ผลกระทบต่อการยกเลิกครั้งนี้มากที่สุดก็คือรัฐน.ซ.ว.เนื่องจากแผนเดิมเม็ดเงินส่วนใหญ่จะตกมาอยู่กับรัฐนี้ ในขณะที่รัฐที่ได้รับผลประโยชน์น้อยที่สุดอย่างเช่นรัฐวิกตอเรียจะดีขึ้นจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

เงินกู้สนับสนุนผู้ฝึกงานเพื่อประกอบวีชาชีพช่างและสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ภายใต้โครงการ Trade Support Loans จะให้เงินกู้ในวงเงิน 20,000 เหรียญแก่ผู้ที่ฝึกวิชาชีพชั้นปีที่ 4

ยกเลิกระเบียบการควบคุมการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นับจากปี 2016 เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อย่างเสรี แต่เงิน 20% ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส่วนเกินตามเกณฑ์อัตรามาตรฐาน จะถูกโอนเข้ากองทุนการศึกษาของนักศึกษาที่เสียเปรียบทางการศึกษา (เช่นคนพิการ) แต่มีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยออกมาวิจารณ์ว่า อาจจะทำให้ชาวออสเตรเลียต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 เหรียญจนกว่าจะได้รับปริญญา

และจะเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาในวิทยาลัย TAFE, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญา และปริญญากับสถาบันเอกชนจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ HELP

และเพื่อแก้ปัญหาโครงการกู้เงินเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า HELP (ชื่อเดิม HECS) ก่อปัญหาหนี้เสียจำนวนมาก ภายใต้เงื่อนไขใหม่ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้ HELP ทันทีที่พวกเขามีรายได้ตั้งแต่ 50,638 เหรียญขึ้นไป628-14 budget04

 ด้านสวัสดิการ กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยนับจากปี 2035 เป็นต้นไป เงินสวัสดิการผู้สูงอายุจะเริ่มที่อายุ 70 ปี และในปี 2017 ขึ้นไปรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ แต่รัฐบาลได้ปฏิเสธข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจกิจการแผ่นดิน ที่เสนอให้ทำการทดสอบสินทรัพย์ของผู้สูงอายุ รวมถึงบ้านของครอบครัวก่อนที่จะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ   และนับจากเดือนกันยายนปี 2017 เป็นต้นไปวิธีคำนวณการเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุในแต่ละปีจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยของผู้มีรายได้ผู้ชาย แต่จะกลับมาขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อของแต่ละปีแทน หรือพวกเขาจะมีอัตราการปรับเงินสวัสดิการเพิ่มที่ลดลง

รัฐบาลยังมีโครงการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ว่าจ้างคนงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (บางฉบับอ้างว่า 55 ปีขึ้นไป) ในอัตรารายละ 10,000 เหรียญต่อปีต่อคนเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวตั้งแต่ 30 ปีลงมา ที่ว่างงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 เป็นต้นไปจะต้องรอเป็นเวลา 6 เดือนก่อนได้สิทธิรับเงินสวัสดิการว่างงาน ในระหว่างนี้พวกเขาต้องทำงานหรือฝีกวิชาชีพเพื่อแลกกับเงินสวัสดิการ

นับจากปีหน้าเป็นต้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปีลงมา จะได้รับเงินสวัสดิการเยาวชน (Youth Allowance) แทนที่จะเป็นผู้ว่างงานที่พร้อมหางานทำใหม่ (New Start Allowannce) เงินสวัสดิการว่างงานทั้งหมดจะถูกแช่แข็งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาสามปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมงบประมาณของรัฐบาล

นาย Hockey ให้เหตุผลในการแถลงต่อรัฐสภา ที่ต้องใช้บทเข้มกับผู้ว่างงานว่า “ในแต่ละปีรัฐบาลต้องจ่ายเงินสวัสดิการมากกว่า จ่ายงบการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ของประเทศ, มากกว่างบประมาณทางสาธารณสุข หรือการป้องกันประเทศของเรา”

อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณ 14.9 พันล้านเหรียญเพื่อโครงการทำงานเพื่อเงินโดล์ หรือ Work-For-the-Dole   คือหลังจากใช้เวลารอ 6 เดือนเพื่อรับเงินสวัสดิการว่างงานแล้ว ผู้ว่างงานจะต้องทำงานอีกอย่างน้อย 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จนกว่าจะหางานประจำทำได้…… มีต่อตอน 3Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: